Възникване на трудово правоотношение от конкурс

Възникване на трудово правоотношение от конкурс

  Конкурсът, като основание за възникване на трудово правоотношение, наред с трудовия договор и избора представлява сложна съставна процедура, при която последователно работодателят и две комисии, уредени в чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от КТ, осъществяват по определени правила (чл. 91 , чл. 93 и чл. 95 от КТ) действия, по силата на които в края на процедурите възниква трудово правоотношение с физическо лице за определена длъжност, която се заема в резултат на проведен и спечелен конкурс.

 Длъжностите, които се заемат въз основа на конкурс, се определят в закон, акт на МС, на министър или ръководител на ведомство, но най-често в практиката от работодателя - чл. 90, ал. 1 от КТ.

Идеята на конкурса се състои в това, работодателят да може на базата на състезателното начало да подбере най-подготвения допуснат за участие в конкурса кандидат за дадена длъжност. При трудовия договор тази преценка се прави лично от работодателя (директор, председател, управител), при избора - от избирателно тяло.

 При конкурса работодателят е преотстъпил правото на избор на комисия по провеждане на конкурса. Това е и принципната разлика от трудовия договор.

Предмет на конкурса като процедура фактически са правилата, етапите и условията за провеждане на конкурса.

 Различаваме следните групи етапи, респ. правила, установени в КТ:

- определяне на конкурсните длъжности и обявяване на конкурса - чл. 90 и чл. 91 от КТ;

- допускане до участие в конкурса - чл. 92 и чл. 93 от КТ;

- провеждане на конкурса - чл. 94 и чл. 95 от КТ;

- резултати от конкурса, респ. възникване на трудово правоотношение от конкурса.

 Предметът на възникналото от конкурса трудово правоотношение с избраното физическо лице напълно съвпада с предмета на трудовия договор - предоставяне на работна сила (престиране на труд) срещу възнаграждение (виж аналогичното за трудов договор).

 В рамките на процедурата по провеждането на конкурса страните са:

 1. Работодателят, представляван в етапа на допускането от комисията по допускане до конкурс (чл. 93 от КТ), а в етапа на провеждане на конкурса от съответната комисия.

 2. Кандидати. Кандидати за участие в конкурса са физическите лица (правоспособни и дееспособни), които съобразно обявените условия за провеждане на конкурса (чл. 91 от КТ) са подали изискуемите документи и са допуснати до конкурса. За участниците в конкурса (т. е. допуснатите) важи и чл. 92 от КТ.

 След провеждане на конкурса с лицето, което е класирано на първо място, възниква трудово правоотношение, т. е. осъществена е трансформация, при която кандидатът - участник в конкурса, е станал работник (служител).

 

Форма

 

Процедурите в различните им етапи (фази) са формални по своя характер.

Определянето на конкурсните длъжности се осъществява чрез специален закон, акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на ведомство или от работодателя. Макар че изрично не е посочено в чл. 90, ал. 1 от КТ, когато работодателят определя, той се произнася с писмен акт, като обикновено в практиката този акт се комбинира с обявлението по чл. 91, ал. 2 от КТ.

Обявяването на конкурса и на изискванията към кандидатите, когато се прави самостоятелно, също е формално - чл. 91, ал. 1 от КТ.

 

Формализирани са и процедурите по допускане до конкурс - чл. 93 от КТ, както и при провеждане на конкурса - чл. 95 от КТ, включително съобщаването на резултатите, макар че това не е изрично указано в съответните текстове.

 

От гледна точка на възникналото трудово правоотношение е необходимо да има протокол, отразяващ резултата (чл. 95, ал. 1 от КТ), съобщение за резултата от избора - чл. 95, ал. 2 от КТ, както и писмено споразумение по чл. 107 от КТ.

 

Трудовото правоотношение с лицето, което е класирано на първо място, възниква от момента на получаване на съобщението - чл. 96, ал. 1 от КТ.

 

Законът не уточнява от чие име се прави съобщението. В практиката се срещат и двете възможности - от комисията и от работодателя.

 

Необходимите документи, които спечелилият конкурса кандидат следва да представи на работодателя, са същите като при сключване на трудов договор - чл. 3 от Наредба № 4:

- личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

- документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

- документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

- разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години (чл. 1 от Наредба № 4).

 

Изпълнението на задълженията по възникналото трудово правоотношение започва с постъпването на работа на избраното лице в двуседмичния срок по чл. 96, ал. 2 от КТ - чл. 96, ал. 3 от КТ.

Преди постъпване на работа между страните по възникналото трудово правоотношение се сключва споразумение по чл. 107 от КТ. То обаче не е трудов договор.

 

Не от него възниква трудовото правоотношение. Макар че изрично не е посочено, споразумението следва да бъде изготвено в писмен вид в два екземпляра.

 

В практиката често това споразумение се изготвя във вид и под заглавие трудов договор. Няма пречка за подобно оформяне на отношенията, но правилното и законосъобразно изискване е да се сключи споразумение. Не бива обаче да се слага знак на равенство между конкурса и трудовия договор като основания за възникване на трудово правоотношение.

 

Те са две различни и напълно самостоятелни основания за възникване на трудово правоотношение.

Актът на комисията по допускане, с който даден кандидат не е допуснат до участие, подлежи на оспорване чрез възражение, отправено до работодателя.

 

Възражението се отправя в 7-дневен срок от получаване на съобщението по чл. 93, ал. 2 от КТ. В тридневен срок работодателят се произнася окончателно.

{START_COUNTER}